Cenník

Advokátska kancelária JUDr. Rastislava Smieška účtuje klientom za poskytovanie právnych služieb odmenu v zmysle Vyhlášky Ministerstva Spravodlivosti SR č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,, vyhláška MS SR “ ). Advokát pristupuje ku každému klientovi individuálne a podľa jeho potrieb stanovuje aj konkrétnu odmenu advokáta. V zmysle požiadaviek klienta a objemu požadovaných právnych služieb sa s klientom dohodne na niektorom z druhov odmeny stanovených vyhláškou MS SR, s tým že sa jedná buď o tzv. hodinovú odmenu, paušálnu odmenu, podielovú odmenu a tarifnú odmenu, prípadne aj kombináciu viacerých druhov uvedených odmien. Výhodou advokátskej kancelárie je určite veľká variabilita a pružnosť v dohode s klientom o druhu a výške odmeny, tak aby boli obidve strany zmluvného vzťahu vždy spokojné a aby si klient našiel opäť cestu späť do našej advokátskej kancelárie.